جهت ثبت نام کانون خود در سامانه با دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری خراسان رضوی تماس بگیرید.